limg
За нас

Наименование и правен статут: "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД
Основаване: 1 юни 1998 г., по Решение на Софийски градски съд, регистрация по ф.д. № 2207/1998 г.
Седалище и адрес на управление: София 1528 бул. „Искърско шосе“ 2,
Юридически лица, собственици в дружеството: Столична община
Предмет на дейност: Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, експлоатация на обществени тоалетни, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, ремонт и сервизно обслужване на автокарна и специализирана комунална техника.
Годишен оборот: 10 млн. лв.
Заети лица: 200
Структура: ОРГАНОГРАМА НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД

 

Кратка история и дейности

 

По решение на Столичен Общински Съвет още с основаването си през 1998 г. "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД започва своята дейност като оператор на депото за неопасни отпадъци в кв. “Суходол”.

 

През 2005 г. към основната дейност на дружеството се включва и балиране на битови отпадъци, съхранение и транспортиране на опаковани бали с битови отпадъци.

 

Успоредно с основните дейности “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД извършва и услугите събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни неопасни отпадъци, поддържане на пътища и терени в зимни условия, миене на улици и други обекти по сключени договори с клиенти на територията на Столична община, както и ремонтни услуги и сервизни дейности на специализирана комунална техника и оборудване.

 

“ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД разполага с голям автопарк от специални автомобили за извършване на дейностите и добре оборудвана техническа база.

 

Цел

 

За постигането на целта си - запазване и утвърждаване позицията на водеща фирма в областта на управлението на отпадъци и извършването на комунални дейности, “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД следва ясно дефинирани водещи линии:

  • ориентация към изискванията и желанията на клиентите си;
  • съвместни дискусии и действия със Столична община, индустриалния и търговския сектор, професионални, технически и научни организации;
  • съчетаване на традиционното с иновативното за постигане на дългосрочни устойчиви ефекти в развитието на дейностите;
  • подсигуряване на по-висока компетентност на служителите чрез образователни курсове и програми.

     

Фирмена политика

 

Сертифицирано по ISO 9001:2000 и 14001:2004, дружеството изпълнява политика по качество и околна среда. Вътрешнофирмената политика акцентира върху безопасността и здравето при работа, безопасност на работното оборудване, осигуряването на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, оценката на риска, личните предпазни средства, управление на персонала, стимулиране и повишаване професионалната квалификация на кадрите.

 

Вижте нашата фирмена презентация от тук.