„Зимно почистване на районите „Красно село“ и „Красна поляна“

Начало / Услуги - „Зимно почистване на районите „Красно село“ и „Красна поляна“

 „Дейности по зимно поддържане на улици и други места за обществено ползване в районите „Красно село“ и „Красна поляна““:

Видове дейности:

 I. Дейности по зимно поддържане на пътища (улици и булеварди):

 • Механизирано обработване на уличните платна, чрез разпръскване на подходящи смеси – минерални материали (пясък);
 • Механизирано почистване от сняг от улични платна и площадки;
 • Механизирано почистване от сняг на тротоари, спирки на МГТ, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;
 • Ръчно обработване на тротоари, надлези, подходи към подлези и метростанции, пасарелки, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване (при необходимост), чрез разпръскване на смеси (пясък);
 • Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед (при необходимост);
 • Товарене и извозване на сняг;
 • Доставка, разполагане, поддържане и демонтиране на снегозащитни съоръжения

        II. Дейности по почистване на пътища:

 • Механизирано метене на пътни платна;
 • Ръчно събиране на отпадъци по банкети, откоси, канавки/земни окопи, ограничителни ивици в обхвата на пътя и други места за обществено ползване, вкл. събиране, товарене и транспортиране до съоръжение за третиране;
 • Механизирано почистване на пътно платно от натрупани минерални материали (пясък) от зимното обезопасяване, наноси, пръст, треви и др. отпадъци, вкл. събиране, товарене и транспортиране до съоръжение за третиране;
 • Почистване на банкети от натрупани отпадъци (наноси, пясък, пръст и др.), вкл. събиране, товарене, транспортиране до съоръжение за третиране;
 • Косене на трева по банкети, земни окопи, разделителни ивици, откоси, ограничителни ивици в обхвата на пътя и други места за обществено ползване , вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжения за третиране;
 • Изсичане на храстова и дървесна растителност в обхвата на пътя, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръженията за третиране;
 • Почистване на облицовани канавки/земни окопи от наноси и др. отпадъци, вкл.  събиране, товарене и транспортиране до съоръжения за третиране;
 • Почистване на наноси и други отпадъци. Поддържане проводимостта на:

¨     Водостоци, разположени напречно на пътя (вток, тръбен/плочест участък, отток), вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

¨     Водостоци в оста на канавката (вток, тръбен/плочест участък, отток), вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

¨     Отводнителни улеи в пътно платно, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

¨     Бетонови отводнителни улеи (тип италиански), вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

¨     Пречиствателни съоръжения, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

 • Оросяване на пътно платно;
 • Почистване на пътни принадлежности – пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради (мантинели) и др.;
 • Почистване на пътни платна след пътно-транспортни произшествия или други аварии (разлив на гориво-смазочни материали и др. замърсявания), вкл. събиране, товарене и транспортиране до съоръжение за третиране;
 • Почистване на рекламни и агитационни материали;
 • Почистване на графити;

       III. Дейности по почистване на пътища (улици и булеварди):

 • Доставка и монтаж на улични кошчета за битови отпадъци;
 • Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета;
 • Механизирано метене на пътни платна;
 • Ръчно метене, вкл. почистване на прораснала трева на тротоари, регули на пътни/улични платна, спирки на МГТ, надлези и др., вкл. събиране, товарене и транспортиране до съоръжение за третиране;
 • Тесане на треви по тротоари, пътни/улични платна, пешеходни зони и други места за обществено ползване, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Ръчно събиране на отпадъци по тротори, банкети, разделителни ивици, откоси, канавки, земни окопи, ограничителни ивици в обхвата на пътя и други места за обществено ползване, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Механизирано почистване на пътно платно от натрупани отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пръст, треви и др., вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Ръчно почистване на пътно платно от натрупани отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др., вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Ръчно почистване на тротоари от натрупани отпадъци (наноси, пясък, пръст, треви и др.), вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Почистване на банкети от натрупани отпадъци (наноси, пясък, пръст, треви и др.), вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Косене на трева по банкети, земни окопи, разделитени ивици, откоси, ограничителни ивици в обхвата на пътя и други места за обществено ползване,  вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Изсичане на храстова и дървестна растителност в обхвата на пътя, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Почистване на облицовани канавки/земни окопи от наноси и др. отпадъци, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Почистване на наноси и други отпадъци, поддържане проводимостта на:

¨     Водостоци, разположени напречно на пътя (вток, тръбен/плочест участък, отток), вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

¨     Водостоци в оста на канавката (вток, тръбен/плочест участък, отток), вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

¨     Отводнителни улеи в пътно платно, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

¨     Бетонови отводнителни улеи (тип италиански), вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

¨     Пречиствателни съоръжения, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

 • Почистване, поддържане проходимостта на дъждоприемните шахти, разположени по пътните/уличните платна, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Измиване с автоцистерна на пътно платно, тротоари, спирки на МГТ и др. места за обществено ползване, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Оросяване на пътно платно;
 • Почистване на пътни принадлежности – пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради (мантинели) и др.;
 • Почистване на пътни/улични платна след пътно-транспортни произшествия или други аварии (разлив на гориво-смазочни материали и др. замърсявания), вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Почистване на рекламни и агитационни материали;
 • Почистване на графити;

        IV. Транспортиране на отпадъците до съоръженията за третиране:

При извършване на дейностите, събраните отпадъци се транспортират до:

v Събраните отпадъци от контейнерите, включващи отпадъците  и от уличните кошчета, се транспортират до Инсталации за третиране на площадки в кв. „Филиповци“, кв. „Требич“ и кв. „Суходол“, до въвеждане на експлоатация на Завод за механично-биологично третиране на площадка „Садината“.

v Събраните количества окосена трева от обхвата на пътя се транспортират до Инсталация за биологичнотретиране на площадка „Хан Богров“.

v Събраните отпадъци от почистване на пътните платна, тротоари, банкети и други места за обществено ползване се транспортират до депо за строителни отпадъци и инертни материали в кв. „Враждебна“ или друго съоръжение посочено от Възложителя.

v Събраните отпадъци от почистване на отводнителни съоръжения се транспортират до депо за строителни отпадъци и инертни материали в кв. „Враждебна“ или друго съоръжение посочено от Възложителя.

v Възложителят си запазва правото да променя площадките, на които да се транспортират отпадъците по време на изпълнение на поръчката.