Новини

Начало / Актуално - Новини / „Чистота Искър” се преобразува в еднолично акционерно дружество

„Чистота Искър” се преобразува в еднолично акционерно дружество

Считано от 11.04.2019 г., „Чистота Искър“ се преобразува в еднолично акционерно дружество.

С Решение № 49 от дата 31.01.2019 г., по смисъла на чл. 264 от Търговския закон, Столичен общински съвет преобразува чрез промяна на правната форма, „Чистота-Искър” ЕООД, в еднолично акционерно дружество, а именно „Чистота Искър” ЕАД.

Новоучреденото дружество „Чистота Искър” ЕАД става универсален правоприемник на преобразуващото се дружество „Чистота Искър” ЕООД, което се прекратява без ликвидация.

Органи на акционерното дружество са: Изпълнителният директор и Съвет на директорите. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 69, точка 18 от дневния ред, по доклад № СОА19-ВК66-676/24.01.2019г., и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Източник: https://www.sofia.bg/