За нас

Начало / За нас

 

Наименование и правен статут: "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД

 

Основаване: 1 юни 1998 г., по Решение на Софийски градски съд, регистрация по ф.д. № 2207/1998 г.

 

Седалище и адрес на управление: София 1528 бул. „Искърско шосе“ 2,

 

Юридически лица, собственици в дружеството: Столична община

 

„ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Основано е през 1998 година с решение на Столичен общински съвет. Органи на дружеството са: Едноличният собственик на капитала и Управителят. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството. Основната му дейност включва: сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ и специализирана комунална техника.

 

Предмет на дейност: Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ и специализирана комунална техника.

 

„ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД“ ИЗВЪРШВА  СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ, НАМАЛИ И ОГРАНИЧИ ВРЕДНОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

 

Сметосъбиране, сметоизвозване и улично почистване със собствена или наета механизация

Механизирано метене на улични платна, паркинги, гаражи и други площи

Измиване със специализирана техника на улични платна, паркинги, гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

Поддържане на пътища, паркинги и гаражи, терени и обекти на складове и магазини  в зимни условия

Предоставяне и извозване на контейнери 1.1, 4, 5.5, 7 куб.м. с битови, производствени и строителни неопасни отпадъци

Изкопни и товарни работи със специализирана техника

Депониране и оползотворяване на неопасни отпадъци получени от механично третиране на смесен битов отпадък за сметоразтоварище за неопасни отпадъци Долни Богров

● Сметосъбиране и извозване в паркове и градски градини

Косене и поддържане на паркове и градски градини и извозване на зелена маса за специализирана техника за компостиране

Отстраняване на паднали дървета; изсичане на храсти и дървета

● Подравняване на терени

● Почистване на реки и речни корита; междублокови пространства; отсечки и регули; премахване на наноси, отстраняване на натрупвания по канализационни шахти и отпушване

● Отдаване под наем на движимо имущество

 

Годишен оборот: 10 млн. лв.

 

Заети лица: 200

 

Структура: ОРГАНОГРАМА НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД

 

Наименование и правен статут: "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД

 

Основаване: 1 юни 1998 г., по Решение на Софийски градски съд, регистрация по ф.д. № 2207/1998 г.

 

Седалище и адрес на управление: София 1528 бул. „Искърско шосе“ 2,

 

Юридически лица, собственици в дружеството: Столична община

 

Предмет на дейност: Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ и специализирана комунална техника.

 

Годишен оборот: 10 млн. лв.

 

Заети лица: 200

 

Структура: ОРГАНОГРАМА НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД