За нас

Начало / За нас

Наименование и правен статут: "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД

Основаване: 1 юни 1998 г., по Решение на Софийски градски съд, регистрация по ф.д. № 2207/1998 г.

Седалище и адрес на управление: София 1528 бул. „Искърско шосе“ 2,

Юридически лица, собственици в дружеството: Столична община

Годишен оборот: 10 млн. лв.

Заети лица: 300

Структура: ОРГАНОГРАМА НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД

„ЧИСТОТА-ИСКЪР“ е еднолично дружество с ограничена отговорност. Основано е през 1998 година с решение на Столичен общински съвет. Органи на дружеството са: Едноличният собственик на капитала и Управителят. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

Предмет на дейност:

Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ и специализирана комунална техника.

“ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД извършва и услугите събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни неопасни отпадъци, поддържане на пътища и терени в зимни условия, миене на улици и други обекти по сключени договори с клиенти на територията на Столична община, както и ремонтни услуги и сервизни дейности на специализирана комунална техника и оборудване.

“ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД разполага с голям автопарк от специални автомобили за извършване на дейностите и добре оборудвана техническа база.

 

 

„ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД“ ИЗВЪРШВА  СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ, НАМАЛИ И ОГРАНИЧИ ВРЕДНОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

Сметосъбиране, сметоизвозване и улично почистване

Предоставяне и извозване на контейнери 1.1, 4, 5.5, 7 куб.м. с битови, производствени и строителни неопасни отпадъци

Механизирано метене на улични платна, паркинги, гаражи и други площи

Измиване със специализирана техника на улични платна, паркинги, гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

Поддържане на пътища, паркинги и гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

Изкопни и товарни работи със специализирана техника

Поддръжка и изграждане на депа за депониране на неопасни отпадъци

● Сметосъбиране и извозване в паркове и градски градини

Косене и поддържане на паркове и градски градини и извозване на зелена маса за специализирана техника за компостиране

Отстраняване на паднали дървета; изсичане на храсти и дървета; рязане и кастрене на дървета

● Подравняване и чистене на терени и дворове

● Почистване на реки и речни корита; поддържане на градини и зелени площи разположени в междублоковите пространства;  отсечки и регули; премахване на наноси, отстраняване на натрупвания по канализационни шахти и отпушване

● Специализирани услуги свързани със строителна механизация

Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения, извовзване на строителните отпадъци

Механизирано извършване на изкопни работи и транспортиране на получените земни маси